انس GOLD

XAU-FREE SIGNAL

 XAU


*حجم ورودی به این پوزیشن نیم از حجم استاندارد تعیین میگردد.

BUY

MON, 08.16.2021 at 00:00h

Fracture: 1758.06

+/27°
TP = 1830.36

SL= 1714.69

68.00% 

53H

دیدگاهتان را بنویسید