جفت ارز

USDJPY FREE SIGNAL

USDJPY FREE SIGNAL


USDJPY FREE SIGNAL

BUY

Fracture: 109.409

+/50°

TP = 109.742

SL= 109.121

65.00%

63H

دیدگاهتان را بنویسید