جفت ارز

USDCAD FERR SIGNAL 246PIP

USDCAD FERR SIGNAL 246PIP


*با توجه به میزان درصد احتمال سناریو این معامله جزو معاملات پر ریسک محسوب میگردد.بنابراین باید حجم بازگشایی پوزیشن بیشتر از سطح استاندارد در نظر گرفته نشود.

BUY

Fracture: 1.24878

+/30°

TP = 1.27373

SL= 1.23333

56.00%

136H

دیدگاهتان را بنویسید