جفت ارز

NZDUSD-194PIP

NZDUSD


SELL

Fracture:0.69915

-/56°

TP = 0.67991

SL=0.71270

76.00%

136 H

دیدگاهتان را بنویسید