جفت ارز

NZDCAD FREE SIGNAL

NZDCAD


BUY

Fracture: 0.89442

NOW

+/63°

TP = 0.90336

SL= 0.88750

62.00%

199H

دیدگاهتان را بنویسید