جفت ارز

EURNZD FREE SIGNAL

EURNZD FREE SIGNAL


EURNZD FREE SIGNAL

SELL

Fracture: 1.68447

-/39°

TP = 1.67334

SL= 1.70308

74.00%

41H

دیدگاهتان را بنویسید