ارز رمز

EOS-FREE SIGNAL

EOSUSD


BUY

Fracture: 4.8601

+/40°

TP = 5.5499

SL= 4.5640

69.00%

229H

دیدگاهتان را بنویسید