ارز رمز

BTCUSD FREE

BTCUSD


SELL

Fracture: 41235.00

06.05.2021-06.09.2021

-/59°

TP = 20206.16

SL= 60380.67

62.00%

250 H

احتمال شکل گیری این سناریو 62 درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید