جفت ارز

AUDUSD FREE SIGNAL

  AUDUSD


SELL

MON, 07.12.2021 at 21:00h

/58°-

TP = 0.73505

SL= 0.76229

60.00% 

58H

دیدگاهتان را بنویسید