تحلیل شاخص ها

پوزیشن فروش بر روی آتی نقره بورس کالا ایران FREE

SILOR00


Sell

Fracture: 196.262

-/41°

TP = 170.214

SL= 206938

79.00%

217 H

دیدگاهتان را بنویسید