مقالات رایگان

نحوه محاسبه سود مرکب

برای محاسبه میزان سود مرکب که همان جمع کل به همراه اصل سرمایه است میتوان از فرمول زیر استفاده کرد.

این فرمول برای محاسبه میزان بازدهی سبد دارایی شما بر اساس استراتژی نوسانگیری به کار میبرد.

 

میتوانیم اعداد را همانند مثال فوق در فرمول گذاشته و محاسبه کنیم.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید