رزومه تحلیلی

نتیجه بازدهی سیگنالهای مرداد 1400 بازار فارکس:

نتیجه بازدهی سیگنالهای مرداد 1400 بازار فارکس:


تعداد کل سیگنالها: 44 تحلیل

تعداد سیگنالهایی که استاپ فعال شده و زیان زدند: 2 سیگنال

تعداد سیگنالهایی که فعال نشده وبدون سود و زیان بسته شدند:3 سیگنال

تعداد سیگنالهایی که به هدف برخورد کردند: 39 تحلیل

میزان بازدهی کل سیگنال ها: 8387 PIP

میزان بازدهی سیگنالهای رایگان: 2456 PIP

درصد سیگنالهایی که به هدف خوردند: %96

دیدگاهتان را بنویسید