رزومه تحلیلی

عملکرد تحلیل های شهریور 1400 forex

عملکرد تحلیل های شهریور ماه forex


مجموعا در شهریور ماه 86 تحلیل به صورت ویژه و رایگان ارائه شد.

10 تحلیل فیل شده و بدون سود و زیان متوقف شد.

از 86 تحلیل 53 تحلیل در مسیر سود سازی قرار گرفته و با سود متوقف و سیو سود شدند.

9 تحلیل با برخورد و فعال استاپ و حد زیان متوقف شدند.

کل بازدهی شهریور ماه 7775pip بوده است.

که از این میزان 1258pip بازدهی سیگنالهای رایگان میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید