تحلیل تکنیکال

سیگنال رایگان آتی نقره بورس کالای ایران SILKOL

سیگنال آتی نقره بورس کالای ایران SILKOL


SILKOL

BUY

Fracture:231856

+/49°

TP = 281731

SL= 188674

80.00%

30 D

دیدگاهتان را بنویسید