ارز رمز

تحلیل ارز رمز TOKEN

TOKEN


TOKEN/USD

SELL

Fracture: 1.53472

TUE, 05.04.2021 at 12:00h

-/46°

TP = 0.69769

SL= 1.83015

70.00%

25D

دیدگاهتان را بنویسید