0

بازی احتمالات در معامله گری را رعایت کنید تا موفق شوید

هشداروسلب مسئوليت:
هميشه تجارت ومعامله گري شامل ريسك است , هرگز نبايد با پولي دست به معامله بزنيد كه از
دست دادن آن برايتان گران تمام شود

دو معامله گر را در نظربگيريد:

 به آنها سرمايه مساوي، پلت فرم يكسان، بازار برابر ويك سيستم
تجاري يكسان با قوانيني دقيق براي ورود و خروج از بازار، بدهيد
. يك ماه ديگر برگرديد؛ چه ميبينيد؟
يكي از معامله گران % 30درسود و ديگري % 40در ضرر است
.
 چرا دو نفربا داشتن فرصتهاي برابر در زندگي، نتايجي اينقدر متفاوت مي گيرند؟

اصل اساسی را بشناسیم:

معامله كردن بازي احتمالات است. فرض كنيد ما سكه اي را پرتاب مي كنيم .اگر شير بيايد شما يك دلار مي بريد و اگر خط بيايد من يك دلار ميبرم .ساده است .شير و خط هر كدام نيمي از دفعات مي آيند، وهيچكدام از ما نه ميبرد و نه مي بازد.
حالا به طريقي كه من نميدانم، شما يك سكة دستكاري شده داريدكه از هر 100پرتاب، 51بار شير و 49بار خط مي آورد.
حالا شما مجوز چاپ پول داريد. بيائيد اسمش را بگذاريم: سيستم معامله گري شيرها تنها كاري كه شما انجام مي دهيد اينست كه با خيال راحت بنشينيد و دائم روي شير کار کنید.
درنهايت شما تمام پول من را مي بريد.  همينطور پول هركس ديگري را كه با شما شرط بندي كند  .
تنها چيزي كه هرسيستم معامله گري به شما مي دهد، يك لبة باريك است كه آهسته روي آن حركت كنيد و جلو برويد
.نوعي جانبداري مطلوب .يك چيزي كه بيشتر درست درمي آيد تا غلط


لزوماً يك سيستم معامله گري مي گويد :وقتي xرخ داد yرخ مي دهد وگاهي رخ نمي دهد .اما اكثر اوقات رخ ميدهد. و همة كاري كه سيستم معامله گري شما انجام مي دهد، اينست كه به شما كمك مي كند تا تريدهايي كه احتمال سود ده بودنشان زياد است را تشخيص بدهيد، سپس درست وارد شويد ودرحاليكه اجازه مي دهيد سودتان رشد كند از آن مواظبت مي كنيد

حال ، بعضي از اين سيستمها از بقيه بهترند .اما خودتان را درگير جستجو براي سيستم ايده آل
وكامل نكنيد
دنبال سيستمي كه هر قدر بخواهيد سود مي دهد و تحت هيچ شرايطي اشتباه نمي كند نباشید.چنین چیزی یک توهم است.
سيستمي را انتخاب كنيد كه دوست داريد، با آن احساس راحتي مي كنيد و آن را مي فهميد. سپس آن را رها نكنيد. با ثبات باشيد.
يك تريدر آرام ومنظم، يك سيستم متوسط را برمي دارد و از آن پول در مي آورد .

يك تريدر هیجانی، يك سيستم عالي برمي دارد وهمه چيزرا خراب ميكند.

همة تريدرهاروزهاي خوبو روزهاي بددارند. بعضي روزها شما كمي سود مي كنيد .بقية روزها شما كمي ضرر مي كنيد .وگاهی اوقات، سودهاي بزرگي ميكنيد. به اين ترتيب است كه شما بعنوان يك تريدر، پول در مي آوريد

مسئله اينجاست كه شما هيچوقت نمي دانيد، كٍي تريدهاي بزرگ از راه مي رسند .شما میتوانید پیش بینی کنید اما این پیش بینی است و شما برای پول در آوردن نیاز به قطعیت دارید.قطعیت یا احتمال 100 درصدی.

شما بايد تصوير كلي و بزرگ بازار را ببينيد .اين موضوع را درك كنيد كه تريدي كه در حال انجام دادن هستيد ، تنها يكي از هزاران است .با اين تصور، اين تريد اهميت چنداني ندارد.
مانند يك مورچه درجنگی بزرگ.

تريد كردن يعني مديريت ريسك و سپردن خود به دست قديميترين قانون جهان: قانون كهن احتمالات

معاملات خودرا طرح ريزي كنيد، سپس طرح خودرا اجرا كنيدكار شما بعنوان يك معامله گر عبارتست از پيروي از يك طرح معاملاتي.
و چه كسي قرار است اين طرح را بنويسد؟ شما.
به كلمة بنويسدتوجه كنيد .طرحتان بايد نوشته شود، روي ميز كارتان، جلوي خودتان. تمام سيستمهاي معاملات به شما قواعدي براي تريد كردن ارائه مي دهند ،كاري كه شما انجام مي دهيد اينست كه اين قواعد را براي خودتان به صورت يك طرح درآوريد.
يك طرح معاملات، شامل سه قسمت است :مقدمه چيني، ورود و خروج.

نكته ايجاست كه يك طرح معاملات هر احتمالي را در بر مي گيرد
.شما مي دانيد در بازار دنبال
چه هستيد، چه زماني وارد معامله شويد و كي خارج شويد
. آن را ساده بگيريد و سپس آن را
دنبال كنيد


. اگر زياد خرج نكنيد، زياد از دست نمي دهيد
يكي از بزرگترين اشتباهاتي كه احتمال دارد شما بعنوان يك تريدر انجام دهيد، آن است كه پولزيادي را در يك معامله به كار بگيريد. هرقدر پول بيشتري را وارد كنيد، سوختِ احساسيبيشتري را روي آتش ريخته ايد .نهايتا شما به طور رقت باري خواهيد سوخت .
اكثر معامله گران تازه كار، روي يك برد سريع خيلي شرط بندي مي كنند. در معاملات روزانه ،جايي كه تريدرها ميتوانند سريع و سنگين وارد شوند، چند معاملة بزرگ و ناشيانه مي تواندسرماية آنها را درسته ببلعد .تريدرهايي كه دوام مي آورند، كساني هستند كه مقدار كمي از
سرماية خود را در هر معامله وارد مي كنند
.
در صورتيكه شما داراي سرماية كمي هستيد، توجه كنيد كه بايد از سيستمي استفاده كنيد كهضرر كوچكي را ارائه مي دهد .
طمع، يكي ديگر از دلايل ريسك مفرط مي باشد.


ايراد اصلي تضميني تريد كردن آن است كه:
الف- بازار بندرت زير بار اجبار مي رود.
ب – ديگران هم همه آن تضمين را مي بينند و به داخل مي پرند .پس اگر خطا كرده باشند،
براي مدت زيادي قيمت برنمي گردد. 
قبل از هر معامله به خود بگویید اگر نشود چقدر هزینه خواهیم داد؟به اندازه ای که متیوانید هزینه بدهید ریسک کنید
در هر معامله روي مقدار كمي ريسك كنيد
.در اين حالت آسوده تر هستيد و براي اجرايمناسب معامله تواناتر خواهيد بود.


. به پول فكر نكنيد، به تعداد پوينت فكر كنيد
درادامة بحث ، به رابطة شما و پول مي رسيم.
بخواهيد يا نخواهيد پول در جامعة ما ارزش زيادي دارد .پول مهم است .و ما هم بار احساسي
زيادي را به آن آويزان مي كنيم
.
خوب ، حالا چه حالي پيدا مي كنيد وقتي مي بينيد صدها دلار شايد هم هزاران ، بسته به
بزرگي حسابتان  جلوي چشمانتان دود مي شود و به هوا مي رود؟


مسئله اينجاست كه
مخارجهم بخشي از بازي هستند .شما مجبوريد كمي ببازيد تا كمي
بيشتر ببريد
. 
به در صد حساب اوليهفكر كنيد .به نسبت متوسط ريسك به بازده يا نسبت پوينتهاي
بالقوة سود به كل پوينتهاي ريسك شده
فكر كنيد . روي بيشتر شدن ا عداد تمركزكنيد؛ پول ،
خود از خود مراقبت مي كنند
.


توطئة ذهن
آيا امكان دارد كه شما بطور مخفيانه خواستار ضرر خود باشيد؟
رفتارهاي خود تخريبي به آساني خودشان را در بازارها آشكار مي كنند، علي الخصوص در بين
تريدرها
.وقتي قيمت جلوي چشم شما بازي مي كند ، مي تواند به شما چنگ بزند .ممكن
است كم كم فكركنيد كه در حال بازي كردن با شماست
. به همين دليل است كه شما بايد خيلي
خيلي مراقب باشيد و از احساسي تريد كردن بپرهيزيد
.
در صورتي كه دائم مثل ديگ زودپز بجوشيد و درآستانة انفجار بسر ببريد ، قطعاً شاهدتجربه اي بسيار تلخ در بازار خواهيد بود.
موقع تريد كردن احساساتي نشويد .بخاطر داشته باشيد كه تريدي كه در حال انجام دادن هستيد
فقط جزئي از يك سلسلة بلند از تريدهاست
. شما قراراست كه مدت زيادي در اين بازار
فعاليت كنيد
.اين موضوع را به خاطر داشته باشيد و هرگز و به هيچ عنوان خودتان را زياد پايبند
يك تريد نكنيد
.

شما بايد خودتان را به ديد يك تريدر حرفه اي نگاه كنيد .در آغاز هر روز كاري ، قبل از اينكه
بازار باز شود ، چند دقيقه اي را براي خودتان وقت بگذاريد. چشمانتان را ببنديد
.بازار را تصور
كنيد
.روي صفحة كامپيوترتان چارت بازار آني را ببينيد .تماشا كنيد چطور قيمت بالا و پايين
بازي مي كند
.
خودتان را ببينيد كه وارد مي شويد .توجه كنيد كه آرام هستيد .شما هشياريد و آرام .كاملاً بدور
از هيجان
.آسوده و آرام .مشاهده كنيد قيمت چطور بعد از ورودتان حركت مي كند .چطور به
حد ضرري كه تعيين كرده ايد نزديك ميشود
.
بصورت ذهني چند تا معامله بكنيد . آنها را دنبال كنيد . يكي از تريدهايتان ضرر مي شود .
توجه كنيد كه شما تصوير كلي بازار را مي بينيد .كاملاً بدور از هيجان .آسوده و آرام .يك
معامله ديگر انجام مي دهيد
.يك ضرر كوچك ديگر .شما آشفته نمي شويد . سپس يك سود .
باز هم شما آرام هستيد . اينها همه جزئي از اين كارند.
اين كار تمرين مي خواهد . و شما بايد مرتب تمرين كنيد تا حداكثر تجربه را كسب كنيد . اين

كار را هر روز صبح انجام دهيد و يا در هر زماني كه استرس داريد يا احساس مي كنيد تمركز
خود را از دست داده ايد
.
مزيت اين تكنيك آن است كه مجاني است . اما نتيجه آن عاليست.


رئيس خودتان باشيد
تنها شما مسئول مبادلات خود هستيد .شما ، به تنهايي ، مسئول موفقيت يا شكست خود به
عنوان يك تريدر هستيد . 

اين يك مسئوليت بزرگ است . شما با مهربان بودن با خود ، از عهده اش برمي آييد. معلم خود
باشيد
. ببينيد در طول يك جلسه تريد چطور رفتار مي كنيد .مخصوصاً مواظب احساسات
خودتان باشيد
.
تمركز روي احساساتتان ، بازخورد مفيدي درمورد عملكردتان دست مي دهد .يادتان باشد كه
داشتن يك
روز خوب يا يك روز بد اينجا مطرح نيست . چيزي كه اهميت دارد
چگونگي عملكرد شما در اين كار است
.
آيا شما درحال حرفه اي شدن هستيد، و از هيجانات خود تاثير نمي پذيريد؟
يا اينكه حساس و تحريك پذير شده ايد ؟ از دست بازار
زندگي بي عدالتي
هيجانات منفي علامتهاي زودرسي هستند ، كه به شما مي گويند شما بايد آرام و ريلكس باشيد
و خيلي زود به خودتان بياييد
.
تنشي كه در جسمتان ايجاد شده را احساس كنيد و آن را رها كنيد . بگذاريد برود . تمرين
تجسم را دوباره انجام دهيد
. به ياد بياوريد كه اينها همه جزئي از كل هستند . اين فقط يك
تريد است ، فقط يك روز ديگر
.
اگر در طول تريد اشتباهي مرتكب شديد كي هست كه اشتباه نكند توي سر خود نزنيد . از
آن يك يادداشت ذهني برداريد
. از بازار بخاطر درسي كه به شما داده تشكر كنيد ؛ و ادامه
دهيد
.
با خودتان مهربان باشيد . خيلي مهم است كه ازفروافتادن در يك دايرة بستة هيجاني خودداري
كنيد كه نهايتاً منجربه آسيبي جدي به حسابتان و به شخصيتتان مي شود
.


آیا این مطلب را می پسندید؟
https://tahlil-gar.com/?p=1000006412
اشتراک گذاری:
واتساپتوییتر

نظرات

0 نظر در مورد بازی احتمالات در معامله گری را رعایت کنید تا موفق شوید

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.